Presentación

23 de desembre 2023

El Servei de Contractació té com a missió principal la gestió de la contractació administrativa general de la Universitat. Li correspon realitzar les activitats precises (de gestió i assessorament) per a la contractació de les obres, subministraments i tot tipus de serveis necessaris per a la satisfacció de les necessitats la Universitat en matèria de docència, investigació i activitats complementàries i que, per raons legals, es troben sotmeses a la tramitació d’expedient administratiu.

Els serveis que s’ofereixen són els següents:

  • L’assessorament previ a l’inici de l’expedient administratiu de contractació dels qui estiguen interessats en la realització d’algun tipus de contracte, en relació amb el procediment que s’ha de seguir i la documentació que s’ha d’aportar en funció del tipus de contracte de què es tracte.
  • La tramitació, una vegada sol·licitada, dels expedients administratius d’obres, concessió d’obres públiques, gestió de servei públic, subministraments, serveis, col·laboració sector públic i privat, i també especials i privats.
  • L’emissió i tramitació de tots els documents comptables que de cada un dels tràmits de l’expedient es deriven.
  • Recolzar la mesa de contractació en les seues sessions per mitjà de la preparació de la documentació relacionada amb les sessions i la intervenció del seu personal, als qui correspon la Secretaria.
  • Tramitació de totes les incidències que puguen sorgir durant la vida dels contractes, com ara modificacions, resolucions, pròrrogues, devolucions de garantia, etc.